PODZIĘKOWANIA

Dyrektor i wszyscy pracownicy Przedszkola składają serdeczne podziękowania Rodzicom i Opiekunom za współpracę i zaangażowanie  w sprawy naszego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo pozytywnie ustosunkować się do naszych potrzeb. Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość. Życzymy Państwu samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka, jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń…”

WAKACJE

Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy słonecznych, pogodnych, bezpiecznych i roześmianych wakacji. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierając sił i ” ładując baterie”, byście po wakacjach w szczęśliwi, wypoczęci i pełni energii wrócili do Naszego Przedszkola. Do miłego zobaczenia 🙂

DYŻUR WAKACYJNY

Przypominamy Rodzicom dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2020 r. o konieczności potwierdzenia woli uczęszczania. Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola można złożyć pisemnie lub pocztą elektroniczną (p10@oswiata.tychy.pl) lub telefonicznie ( 32 227 42 37 ) w terminie od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 POTWIERDZENIE-WOLI-rekrutacja-przedszkola-wakacje-20192020.pdf

INFORMACJA Z KLUBU ZDROWIE

Klub Zdrowie s.c. prosi rodziców dzieci, które uczęszczały i wpłaciły pieniądze za drugi semestr nauki pływania o podanie numeru konta, imienia i nazwiska dziecka, oraz nazwę przedszkola, z którego dziecko uczęszczało na zajęcia, na adres mailowy klubzdrowie9@gmail.com . Pieniądze będą zwracane sukcesywnie za niezrealizowane zajęcia na basenie. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z Klubem Zdrowie (tel. 323 277 710 lub 790 477 710). W sprawie odpłatności za dojazd prosimy dzwonić pod numer telefonu 506 314 303 (od godziny 1800).

Klub Zdrowie – Dominika Stawarska

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Przedszkola – Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r. w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r.

W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji. Maksymalnie można we wniosku wybrać 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020  r.,
a kserokopię tego wniosku należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (w wyznaczonym przez placówkę miejscu bez załączników).

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie do skrzynki na listy znajdującej się na furtce przedszkola lub do skrzynki podawczej zlokalizowanej w przedsionku przedszkola.

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami 01 czerwca – 08 czerwca 2020 r. do godz.15:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15 czerwca 2020 r. godz. 10:00
Potwierdzenie przez rodziców /opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie) 15 czerwca – 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 23 czerwca 2020 r. godz. 10:00

KRYTERIA REKRUTACJI:

KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie)  pracuje w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 15 pkt a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; 
b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;                                   

 Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.
kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, do którego uczęszczał przed stanem epidemiologicznym 10 pkt – informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku
kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą w branżach innych niż wymienione  w kryterium  nr 2 5 pkt a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; 
b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;                                   

 Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.
kandydat
lub co najmniej jeden
z rodziców kandydata jest osobą niepełnosprawną
2 pkt orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172 z późn.zm.) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

INFORMACJE DODATKOWE:

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2020 r. przedszkola pracują według ustalonego Zarządzeniem nr 0050/417/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2019 r. harmonogramu. HARMONOGRAM

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dokumenty: WNIOSEK; OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

INFORMACJA Z DNIA 01.06.2020 R.

Szanowni Państwo

W związku z licznymi interwencjami rodziców dotyczącymi kryterium nr 1 w rekrutacji na dyżur wakacyjny do przedszkoli – po uzgodnieniu z Wiceprezydentem Miasta kryterium nr 1 zostaje usunięte.

Jeżeli rodzic złożył już wniosek na poprzednim wzorze – wniosek zostaje przyjęty, jednak punkty za kryterium nr 1 nie będą uwzględniane.

Wznowienie działalności Przedszkola

Uruchomienie działalności Przedszkola nr 10  z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe – przedszkole dysponuje maksymalnie 52 miejscami dla dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe), w tym 3 grupy po 12 dzieci i 2 grupy po 8 dzieci. Jednak w pierwszym tygodniu, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej sondażem na zapotrzebowanie miejsc w placówce planuje się otworzenie 3 grup (36 miejsc).

Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązuje w przedszkolu inna organizacja pracy: nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Związane to jest z ograniczeniem stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, koniecznością połączenia rodzeństwa, zmniejszenia liczebności grup. Jedna grupa licząca do 12 dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu.

Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem i chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu zobowiązani są do zapoznania z wprowadzoną Procedurą dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Rodzice, którzy deklarują konieczność opieki i zamierzają dokonać zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze muszą wypełnić wniosek i dostarczyć do przedszkola: w środę w godzinach: 6:00 – 16:00 lub w czwartek w godzinach 6:00 – 12:00.

Wniosek do pobrania

Wniosek o wznowienie zajęć rewalidacji

Przedszkole zamknięte do 24 maja

Drodzy Rodzice, po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w…

Opublikowany przez Andrzeja Dziubę – Prezydenta Tychowa Środa, 13 maja 2020

Żłobek i przedszkola w Tychach zostaną otwarte 25 maja

Z końcem kwietnia premier Matusz Morawiecki przedstawił plan zdejmowania obostrzeń wprowadzonych w kraju z powodu epidemii koronawirusa. Mówił m.in. o otwarciu żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 roku. Po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach w mieście oraz aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie podjęto decyzję o otwarciu tych placówek 25 maja, a nie 18 maja, jak początkowo planowano.   

Po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach oraz analizie przebiegu epidemii, zwłaszcza w woj. śląskim, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu żłobków i przedszkoli 25 maja. Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest w tej chwili najważniejsze – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Po uruchomieniu placówek będą one działały w reżimie sanitarnym. Ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba grup przedszkolnych i liczba dzieci objętych opieką w żłobkach zostanie zmniejszona do maksymalnie 12 osób.

Na konferencji prasowej 13 maja premier Mateusz Morawiecki zapowiedział możliwość zorganizowana opieki dla dzieci szkół podstawowych w klasach I – III od 18 maja, a od 25 maja prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Od 1 czerwca także konsultacji w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

O decyzjach związanych z organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci szkół podstawowych w klasach I – III oraz pomocy dla ósmoklasistów i maturzystów, o których mówił premier tyski magistrat będzie informował, po otrzymaniu wytycznych z GIS-u i konsultacjach z placówkami oświatowymi w mieście.


Ewa Grudniok
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miasta Tychy

Sondaż – zapotrzebowanie Rodziców na opiekę.

Szanowni Rodzice!

    Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jak wyjaśnił, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki.

Mając na względzie stworzenie właściwych warunków, zapewniających zdrowotne bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i pracowników w przedszkolach Prezydent Miasta Tychy podejmie decyzję o terminie otwarcia tyskich przedszkoli w następnym tygodniu (https://www.facebook.com/AndrzejDziubaPrezydentTychow/photos/a.106824786015809/3114647315233526/?type=3&theater).
O czym zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Dyrektorzy przedszkoli zostali zobligowani do przeprowadzenia sondażu  w zakresie zapotrzebowania na opiekę przedszkolną w okresie trwającego stanu epidemii.

W związku z tym wychowawcy poszczególnych grup będą kontaktowali się z Państwem mailowo (w dniu 3.05.2020r.) lub telefonicznie (w dniu 04.05.2020r.) aby pozyskać informację, którzy rodzice muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, w związku z czym muszą skorzystać z opieki dziecka w przedszkolu (od dnia otwarcia placówki podanej przez Prezydenta Miasta Tychy). Jeżeli podejmą Państwo decyzję o chęci skorzystania z opieki przedszkolnej,  prosimy o podanie również godzin przebywania dziecka w placówce (od…..do…)

Prosimy Państwa o przemyślaną decyzję i rozważenie zagrożenia jakie niesie przebywanie Państwa dziecka w grupie, w czasie trwającej pandemii.

Jednocześnie informujemy, że:

 • z zajęć opiekuńczych w przedszkolu mogą korzystać wyłącznie dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu lub zapewnienia opieki dziecku w innej formie;
 • kryteria przyjmowania do placówki zostaną podane w późniejszym terminie, po rozeznaniu potrzeb;
 • nastąpi zmiana organizacji pracy w placówce (zgodnie z wytycznymi GIS i MZ);
 • z sali będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, klocki, gry, puzzle; liczba zabawek będzie ograniczona; nie będzie można zapewnić dzieciom swobodnego poruszania się po sali; dzieci będą musiały spędzać czas w odpowiednich odległościach od siebie;
 • nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki np. spacery;
 • nie będzie możliwości korzystania z urządzeń rekreacyjnych na przedszkolnym placu zabaw (ponieważ nie mamy możliwości dezynfekowania go po każdorazowym użyciu przez grupę);
 • dzieci mające objawy przeziębienia lub choroby nie będą przyjmowane do przedszkola !!!

Rodzice decydujący się skorzystać z opieki przedszkolnej są zobowiązani do:

 • przekazania Dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 • zaopatrzenia swojego dziecka, które ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
 • przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych
 • nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 • wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
 • przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie epidemii;
 • wyrażenia zgody na pomiar temperatury u dziecka;
 • stałej dostępności telefonicznej;
 • regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. (Proszę wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku małych dzieci bardzo trudno jest utrzymać reżim sanitarny. Kilkulatki notorycznie dotykają różnych rzeczy, a potem swoich twarzy).

Z poważaniem

Dyrekcja  Przedszkola nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi  w Tychach
– Marzena Goj.

Informacja w sprawie rekrutacji

UWAGA RODZICE !!!

Termin rekrutacji na okres wakacyjny ulega zmianie. Do dnia 29 maja 2020 r. zostaną podane informacje dotyczące nowych terminów i formy przeprowadzenia rekrutacji na lipiec i sierpień 2020 r. Proszę śledzić komunikaty na stronie Tyskiego Portalu Oświatowego. 

Przedszkola – wakacje rekrutacja 2020

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny – miesiące lipiec i sierpień 2020 roku mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy.
W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci obecnie uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz wybranych przedszkoli niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu prawa do wychowania przedszkolnego. Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 04 maja do 13 maja 2020 r. W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji. Maksymalnie można we wniosku wybrać 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona w placówkach:

·         Przedszkolu nr 1 w Tychach,

·         Przedszkolu nr 2 w ZSP1 w Tychach,

·         Przedszkolu nr 3 w Tychach,

·         Przedszkolu nr 4 w ZSP3 w Tychach,

·         Przedszkolu nr 5 w Tychach,

·         Przedszkolu nr 6 w Tychach,

·         Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,

·         Przedszkolu nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach,

·         Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,

·         Przedszkolu nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach,

·         Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach,

·         Przedszkolu nr 14 im. Marii Montessori w Tychach,

·         Przedszkolu nr 17 w Tychach,

·         Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach,

·         Przedszkolu nr 19 w Tychach,

·         Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach,

·         Przedszkolu nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach

·         Przedszkolu nr 22 w Tychach,

·         Przedszkolu nr 23 w ZSP2 w Tychach,

·         Przedszkolu 26 w Tychach,

·         Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,

·         Przedszkolu nr 30 w ZSP4 w Tychach,

·         Niepublicznym Przedszkolu Sportowo – Artystycznym „SPORTART” w Tychach,

·         Przedszkolu Niepublicznym „EUREKA” w Tychach,

·         Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym „Chatka Małolatka w Tychach,

·         Niepublicznym Przedszkolu „Angielska Chatka” w Tychach,

·         Przedszkolu Niepublicznym „ABC” w Tychach.

Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony  i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 04 maja do 13 maja 2020  r.,  a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

REKRUTACJA – terminy i sposoby potwierdzania woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Z uwagi na przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/2021 zmianie ulega termin i sposób potwierdzania przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania.

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/89/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020 r.:

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Potwierdzanie woli uczęszczania do placówki przez rodzica kandydata zakwalifikowanego (elektronicznie w systemie NABO lub w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres e-mailowy placówki) 30 marca – 2 kwietnia  2020 r. do godz.15:00

Na stronie internetowej Tyskiego Portalu Oświatowego oraz na stronie systemu NABO będzie dla rodziców do pobrania druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Kontakt z przedszkolem

W związku z zawieszeniem pracy przedszkola informujemy, że kontakt z placówką jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem e-maila : p10@oswiata.tychy.pl

Wszystkie zgłaszane przez Państwa sprawy będą rozpatrywane na bieżąco.

Zabawy dla dzieci w domu

W zakładce każdej z grup nauczyciele będą zamieszczać propozycje zabaw i zajęć dla dzieci w domu. Poza tym uruchomiliśmy dodatkową zakładkę: „KIEDY DZIECI SIĘ NUDZĄ – PROPOZYCJE ZABAW Z DZIEĆMI”, w której udostępnimy Państwu przykłady ciekawego zagospodarowania czasu Waszym pociechom (m.in. zabawy z językiem angielskim, zabawy logopedyczne, ciekawe obserwacje i doświadczenia). Ponadto jest także zakładka: „SPECJALIŚCI PROPONUJĄ”, w której możecie Państwo znaleźć zabawy rozwijające rozwój ruchowy, poznawczy, itp. Zachęcamy do korzystania.

Zmiany terminów w postępowaniu rekrutacyjnym

Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli)

27 marca – 2 kwietnia 2020 r. do godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 3 kwietnia 2020 r. godz.10:00

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12.03.2020 do dnia 25.03.2020 zawieszone są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. W dniach 12 i 13.03.2020 prowadzone będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców niemogących zapewnić opieki. Od dnia 16.03.2020 do dnia 25.03.2020 przedszkole będzie nieczynne. Rekomendowane przez MEN jest pozostawienie dzieci w domu.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej przedszkola.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo 10 lutego 2020 r. rozpoczęły się zapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://www.oswiata.tychy.pl/ zakładka Rekrutacje lub https://sp-tychy.nabory.pl/

ZAPISY DO SZKÓŁ   od dnia 10 – 28 lutego 2020 r.

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny stronie https://sp-tychy.nabory.pl/  a następnie wydrukować, podpisać i złożyć formularz w sekretariacie szkoły obwodowej.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

NABÓR DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I następujących szkół:

 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach – oddziały usportowione
 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy – oddział z innowacją hokej/unihokej
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach

Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do ww. szkół jest uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej fizycznej i/lub uzdolnień muzycznych.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu również w terminie od 10-28 lutego 2020 r.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Kryterium zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. Liczba punktów
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole 10 pkt

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  23.03.2020 r. godz. 10:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 25.03.2020 do godz. 15:00.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych 26.03.2020 do godz. 10:00

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce. 

Zajęcia na basenie

Dnia 17 lutego 2020 roku o godz. 1500 (poniedziałek) odbędzie się na basenie lekcja pokazowa dla rodziców dzieci uczęszczających na naukę pływania. Jednocześnie są to ostatnie zajęcia. Na kolejny cykl zajęć należy się zapisać wraz z wpłatą w terminie:

 • do 14 lutego 2020 r. – dzieci uczęszczające na zajęcia
  w I semestrze;
 • od 17 do 19 lutego 2020 r.  – w miarę posiadania wolnych miejsc zapisywane będą dzieci chętne do rozpoczęcia nauki pływania.

Nowy cykl zajęć rozpoczyna się 24 lutego 2020 r.

Cena: 220 zł – zajęcia na basenie + 50 zł przejazd

Prosimy rodziców o zabranie obuwia zmiennego. Osoby bez obuwia zmiennego nie zostaną wpuszczone przez pracowników basenu na brodzik.

Nowy cykl bezpłatnych warsztatów dla dzieci – majsterkowanie

Klub Urbanowice MCK rozpoczyna nowy cykl warsztatów dla dzieci – majsterkowanie.
Podczas cotygodniowych spotkań dzieci poznają prawidłowości ze świata żywiołów ucząc się w praktyce – poprzez tworzenie wraz z prowadzącym wynalazków „z niczego”. „Cztery Żywioły” to nie tylko próba odpowiedzi na pytania o pochodzenie węgla czy rolę wiatru, ale połączenie teorii z praktyką dzięki warsztatom metodą do it yourself. Przewidziano cztery bloki tematyczne: powietrze, woda, ziemia, ogień.
Zajęcia ruszają w lutym i potrwają cały rok.
Wstęp wolny – obowiązują zapisy u organizatora. Szczegółowych informacji o warsztatach udziela Klub Urbanowice MCK
☎ 726 261 375 urbanowice@mck.tychy.pl

Informacja

Informujemy, że zajęcia: „Od elektrowni do gniazdka” dla grupy: „Żabki” i „Pszczółki”, które prowadzone miały być przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego zaplanowane na dzień 27 stycznia 2020 r.
z powodu choroby prowadzącego zostają przesunięte na dzień 7 lutego 2020 r.

ZAJĘCIA PIŁKARSKIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z ROCZNIKA 2013

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy zaprasza Przedszkolaków z rocznika 2013 na zajęcia sportowe o zabarwieniu piłkarskim w dniu 21 lutego 2020 r. w godz. 10:15 – 11:00

BUS przyjedzie po chętne Przedszkolaki i opiekuna, a trenerzy/nauczyciele wraz z uczniami klas starszych SMS Tychy poprowadzą 50 minutowe zajęcia ruchowe. Zajęcia będą się odbywały na boisku Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Tychach przy ulicy Lawendowej (boisko jest zadaszone).

Rodziców zainteresowanych udziałem dziecka w zajęciach prosimy o podpisanie zgody, u Pań dyżurujących na szatni.

Więcej informacji o Szkole Mistrzostwa Sportowego można uzyskać na stronie internetowej: www.smstychy.pl

Zgodę rodzica na udział dziecka w zajęciach można pobrać również tutaj.

III miejsce dla Przedszkola

Dzieci z Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi brały udział w ogólnopolskim charytatywnym konkursie „Ile waży Św. Mikołaj”. Celem było wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Chętne dzieci z grup „Motylki” i „Biedronki” wraz z rodzinami przez cały miesiąc listopad zbierały bilon do specjalnie przygotowanych woreczków i udało im się zebrać kwotę  742,92 zł czyli 121,84 kg bilonu ! ! !

Dzięki zbiórce zdobyliśmy III miejsce na 330 zgłoszonych w konkursie placówek. Jako nagrodę otrzymaliśmy VOUCHER na kwotę 650 zł na zakup produktów edukacyjnych.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, którzy przyłączyli się i wsparli akcję charytatywną,  przede wszystkim ogromne podziękowania dla dzieci z grup Biedronki i Motylki oraz wszystkich członków Ich Rodzin.

http://www.ilewazymikolaj.pl/?page_id=1282

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków naszych podopiecznych na uroczystości z okazji Ich święta wg następującego harmonogramu:

grupa JAGÓDKI – 03.02 (poniedziałek) godzina 10.00

grupa PSZCZÓŁKI – 04.02 (wtorek) godzina 10.00

grupa ŻABKI – 05.02 (środa) godzina 10.00

grupa SŁONECZKA – 06.02 (czwartek) godzina 10.00

grupa MOTYLKI – 06.02 (czwartek) godzina 10.00

grupa BIEDRONKI – 07.02 (piątek) godzina 10.00

Mobline Oceanarium w przedszkolu

Informujemy rodziców, że w dniu 28 stycznia 2020 r. odbędą się zajęcia z mobilnym oceanarium. Koszt zajęć wynosi 15 zł.

PROJEKCJA EDUKACYJNA: „OCEANARIUM” W TECHNOLOGII 360O ODKRYWAJĄCA WIEDZĘ O MORSKIM ŻYCIU NA ZIEMI . SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA ZAMIESZCZONYM W PRZEDSZKOLU PLAKACIE. CENA ZAJĘCIA WYNOSI 15 ZŁ WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ U NAUCZYCIELI W GRUPACH.

BAL PRZEBIERAŃCÓW

Zapraszamy wszystkie dzieci na BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się na holu naszego przedszkola dnia 10.01.2020 r (piątek).

Godziny zabaw poszczególnych grup z wodzirejem:

gr. I – Jagódki, Słoneczka, Pszczółki – godz. 9.00 – 10.30 ( dla dzieci z tych grup śniadanie podane będzie na godzinę 8.30)

gr. II – Motylki, Biedronki, Żabki – godz. 11.00 – 12.30 ( obiad w tych grupach podany zostanie około 12.30 )

Ponadto w tym dniu dzieci uczestniczyć będą: w spektaklu na terenie placówki oraz w sesji fotograficznej.

WESOŁYCH ŚWIĄT

Życzenia Świąteczne.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2020 Roku,
pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom za zaufanie i dotychczasową współpracę.
A na nadchodzące Święta przesyłamy Wam moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

W imieniu organizatorów zapraszamy na Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy

Harmonogram

Piątek 20.12.2019

Scena:

15:00 Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tradycyjne kolędy”

15:30  Kolędy i pastorałki w wykonaniu najmłodszych artystów:

15:30 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „ Kolędy i pastorałki”

15:50 Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia „7 Reniferów”

16:00 Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach „ Pastorałki i kolędy”

16:25 Szkoła Muzyczna Yamaha w Tychach „Pastorałki i kolędy”

17:00  Oligo Mix Band „Wesołych Świąt z gwiazdkowych kart”

18:00  Chór God’s Property „Tobie Chwała”

19:00  Ogłoszenie wyników konkursu „Drzewko Bożonarodzeniowe”

19:20  Magda Anioł „Przed-Świątecznie”
20:20 Magda Anioł i Chór God`s Property


Plac Baczyńskiego:

stoiska handlowe (12:00 – 21:00), świątecznakaruzela dla dzieci (12:00 – 21:00), szczudlarze (16:30 – 18:30),  Choinka za makulaturę (14:00 – 16:00), fotobudka (16:00 – 19:00), warsztaty dla dzieci w ogrzewanym namiocie (16:00 – 19:00):

1. Świąteczny piernik, ozdabianie i dekorowanie pierniczków – prowadzenie Barbara Kalfa

2. Ozdoba na choinkę – prowadzenie Barbara Jusiak
3. Świąteczne magnesy – prowadzenie Maria Blachnicka-Bielecka 
4. Ozdobne pudełko na słodycze i pierniki – prowadzenie Justyna Biskup-Naumienko

Wstęp wolny / zapisy u prowadzących w dniu warsztatu


Pasaż Kultury Andromeda:

Pchli targ (17:00 – 22:00) i warsztaty dla dorosłych (18:00 Kendama – japońska zabawka zręcznościowa, wstęp 10 zł – dochód przeznaczony na schronisko dla zwierząt z Fundacja Przystań Ocalenie, limit 15 osób)

Sobota  21.12.2019

Scena:

14:30  MDK 1 i Jemy Eko Gotuje – spektakl „Gdzie jest Karp”

16:00  Zespół muzyczno-wokalny Platyna „Pastorałki i kolędy”

16:45  MDK 2 – zespół wokalny „Cantare”

17:00  MDK 1 „Witaj gwiazdko złota”

18:00  Krzikopa „Bydzie larmo!”

19:00  Zespół Szkół Muzycznych w Tychach „Kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne”

19:30  Stanisław Karpiel-Bułecka i Szymon Chyc-Magdzin (FUTURE FOLK) z kapelą góralską „Kolędy i pastorałki na góralską nutę”

Plac Baczyńskiego:

stoiska handlowe (12:00 – 21:00), świątecznakaruzela dla dzieci (12:00 – 21:00), Kolędnicy Teatr TRIP (15:00), szczudlarze (15:30 – 19:00), fotobudka (16:00 – 19:00), warsztaty dla dzieci w ogrzewanym namiocie (16:00 – 19:00):

1. Reniferek z korków – prowadzenie Barbara Kalfa
2. Stroik świąteczny – prowadzenie Barbara Jusiak
3. Bałwanek ze skarpety – prowadzenie Justyna Biskup-Naumienko 
4. Świąteczna ramka – prowadzenie Iwona Puławska 

à Wstęp wolny / zapisy u prowadzących w dniu warsztatu

Pasaż Kultury Andromeda:

Warsztaty dla dorosłych (14:30 – 19:00):

14.30 – 17:00 „Fiku miku bez plastiku” – warsztaty recyklingowe, woreczki na zakupy – Fundacja Przystań Ocalenie, wstęp 10 zł – dochód przeznaczony na schronisko dla zwierząt z Fundacja Przystań Ocalenie

16:00 – 19:00 „Stroiki i anioły świąteczne” – warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez MDK 2 w Tychach, wstęp wolny / obowiązują zapisy tel. 32 327 02 90 w. 25

Wspólne kolędowanie z harcerzami – II Tyski Szczep Harcerski „Horyzonty” (16:00 – 19:00), wstęp wolny

Niedziela 22.12.2019

Scena:

14:30  Zespół regionalny „Gryfne Ślonzoki” działający przy II LO

16:00 Ognisko Muzyczne „Kolędy i pastorałki”

17:15  Aga Smoleń z zespołem Gruba Ferajna + Goście „Koncert pastorałek”

18:20  Ogłoszenie wyników programu Tyski Bank Kultury, życzenia władz miasta

19:00  „Koncert Kolędowy Arki Noego”

20:30  Pokaz Fireshow – Teatr Ognia Nam-Tara

Plac Baczyńskiego:

stoiska handlowe (12:00 – 21:00), świątecznakaruzela dla dzieci (12:00 – 21:00), spektakl plenerowy „Grinch i Drzewo Elfów” Teatr HoM (15:00), szczudlarze (15:30 – 19:00),  fotobudka (16:00 – 19:00), warsztaty dla dzieci w ogrzewanym namiocie (16:00 – 19:00):

1. Piernikowy ciastek – prowadzenie Barbara Kalfa 
2. Zimowe okienko – prowadzenie Barbara Jusiak 
3. Choineczka w doniczce – prowadzenie Justyna Biskup-Naumienko 
4. Aniołki na łyżkach – prowadzenie Maria Blachnicka-Bielecka
à Wstęp wolny / zapisy u prowadzących w dniu warsztatu

Pasaż Kultury Andromeda:

Warsztaty dla dorosłych (14:30 – 19:00):

16:00 – 19:00 „Kolędy – pastorałki w godce śląskiej i nie tylko” Beata Pajest , warsztaty śpiewu, wstęp wolny / obowiązują zapisy tel. 32 327 02 90 w. 25

16:00 – 19:00 „Świąteczne ozdoby. Wycinanka. Quilling. Haft matematyczny”, Warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tychach (Maria Ociepa, Barbara Jaworska, Gertruda Machulec), wstęp wolny

Kiermasz – dzień II

Drodzy Rodzice, informujemy że w drugim dniu kiermaszu (13 grudnia 2019 r.) zebraliśmy 786,55 zł. Łącznie w czasie dwóch dni kiermaszu zebrano kwotę: 1623,05 zł

Dochód z kiermaszu zostanie wpłacony na konto Rady Rodziców. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami grupowych Rad Rodziców szósty oczyszczacz powietrza został już zakupiony i wszystkie działają na salach.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w organizację kiermaszu świątecznego oraz pozyskanie środków na zakup oczyszczacza.

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas

– Flora Edwards

Kiermasz…

Drodzy Rodzice, informujemy że po pierwszym dniu kiermaszu (6 grudnia 2019 r.) zebraliśmy 836,50 zł. Przed nami (13 grudnia 2019 r.) kolejny dzień. Zobaczymy czy rekord pierwszego dnia zostanie pobity 😉 Dochód z kiermaszu zostanie wpłacony na konto Rady Rodziców.

Równocześnie Dyrektor Przedszkola składa bardzo serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację kiermaszu.

Tyskie Inicjatywy Oświatowe

W bieżącym miesiącu pozyskaliśmy kwotę 17 914,00 zł w ramach Tyskich Inicjatyw Oświatowych. Nasza placówka jako jedno z trzech przedszkoli w Tychach uzyskało wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do kształtowania u dzieci umiejętności kodowania. W ramach pozyskanych środków zostaną zakupione dla każdej grupy: ozoboty wraz z puzzlami po których się poruszają a także maty do kodowania (pomoce można zobaczyć na stronie: https://edu-sense.com/pl/produkty). Dzieci otrzymają te małe robociki wraz z innymi prezentami na Mikołaja jako prezent dla grupy.

Oczyszczacze już w przedszkolu

Pragnę Państwa poinformować, że otrzymaliśmy pomoc rzeczową z Województwa Śląskiego, w postaci 5 oczyszczaczy powietrza. „Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Bardzo cieszymy się z tego faktu, gdyż znaleźliśmy się wśród 3 przedszkoli w całych Tychach, które zakwalifikowały się do programu „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

KIERMASZ CIAST

Drodzy Rodzice, Dziadkowie

W dniach 6.12. oraz 13.12. organizujemy świąteczny kiermasz ciast.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży ciast, ciasteczek, babeczek i przygotowanych przez Was ozdób świątecznych zostaną przeznaczone na doposażenie placówki w sprzęt, po wcześniejszym uzgodnieniu z Rada Rodziców.

Aby osiągnąć wyznaczony cel potrzebujemy wsparcia z Waszej strony.

ROBIMY TO DLA NASZYCH DZIECI.

Prosimy o wpisywanie się na 2 listy, znajdujące się u Pań w szatni: NA WYPIEK i NA SPRZEDAŻ wg dat Waszej dyspozycyjności.

Dziękujemy za wsparcie z Waszej strony,

Rada Rodziców

Informacja dla Rodziców

DRODZY RODZICE!!!

W związku z informacją o przypadkach wszawicy, zwracamy się do Państwa z prośbą o systematyczny przegląd higieny dzieci. Obowiązkiem Rodziców jest dbanie o higienę osobistą dziecka.

Informujemy jednocześnie, że Przedszkole nie jest palcówką służby zdrowia i nie zatrudnia pielęgniarki, która mogła by wykonywać rutynowe badania profilaktyczne związane z przeglądem i oceną stanu higieny osobistej dzieci.

Na stronie internetowej przedszkola http://www.przedszkole10tychy.pl/ zamieściliśmy dla Państwa informację na temat: „Jak walczyć z wszawicą” (zakładka: „Dla Rodziców” „Problem z głowy”) .             

 

WSZAWICA ZASADY POSTĘPOWANIA

Profilaktyka

 • Wskazania profilaktyczne dla rodziców lub opiekunów:
 • Systematyczna higiena osobista dziecka
 • Związywanie włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów
 • Używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji włosów
 • Codzienne czesanie i szczotkowanie włosów
 • Mycie skóry głowy i włosów nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu

Działania lecznicze:

 • Działania lecznicze w przypadku wystąpienia u dziecka wszawicy:
 • Zastosowanie dostępnych w aptekach środków
 • Objęcie kuracją wszystkich domowników
 • Pranie pościeli
 • Codzienne częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką
 • Związanie włosów długich
 • Częste mycie włosów i kontrolowanie głowy dziecka (2 razy w tygodniu)
 • Przestrzeganie zasad higieny ( własne szczotki, grzebienie, spinki)
 • Zgodnie z instrukcją na produkcie do zwalczania wszy należy powtórzyć kurację w odstępie kliku dni ( mniej więcej 7, czy 10) w celu zabicia larw
 • Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach, usuwanie gnid jest trudne dlatego poleca się ich ściąganie lub obcięcie włosów
 • Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godzinę.

Obowiązki rodziców/ opiekunów

 • Obowiązki rodziców i opiekunów w profilaktyce wszawicy ( zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego )
 • Systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez rodziców lub opiekunów
 • Natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia
 • Poinformowanie wychowawcy o wystąpieniu wszy u dziecka.