Informacje ogólne o projekcie

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU

 Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Subregionu Centralnego

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 4 tyskich przedszkolach (Nr 29, 12, 10, 8) poprzez poprawę jakości wychowania przedszkolnego. Projekt zakłada rozszerzenie dotychczasowej oferty o dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne, doposażenie placówek w sprzęt i specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli do indywidualnej pracy z dziećmi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach/kursach/studiach podyplomowych. 36 przedszkolaków w wieku 3 – 6 lat będzie miało możliwość uczestniczenia w zajęciach m.in.: z logorytmiki, sensoplastyki, artterapii,  z terapii ręki, dogoterapii oraz hipoterapii, terapeutycznych (metoda W. Sherborne, metoda Snoezelen, radzenie sobie z agresją), specjalistycznych (elementy terapii Integracji Sensorycznej, stymulacja rozwoju psychoruchowego, wspomaganie dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu lub innymi trudnościami w budowaniu relacji społecznych).

W każdym z przedszkoli powstaną Sale Doświadczeń Świata – specjalnie wyodrębnione pomieszczenia do terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażone w różne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, a tym samym rozwój dziecka. Dzięki terapii w takiej sali dzieci będą miały możliwość odbierania nowych, różnorodnych bodźców, wzbogacających ich doświadczenia w atmosferze pełnego relaksu. W ramach projektu swoje kwalifikacje i kompetencje podniesie także 25 nauczycieli z przedszkoli objętych programem.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności prowadzonych dotychczas oddziaływań terapeutycznych i podniesie skuteczność wyrównania deficytów u dzieci wynikających z niepełnosprawności.

Termin realizacji – 2018-2019

Wartość całkowita – 410 188,75 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 348 660,44 PLN