ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Przedszkola – Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r. w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r.

W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji. Maksymalnie można we wniosku wybrać 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020  r.,
a kserokopię tego wniosku należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (w wyznaczonym przez placówkę miejscu bez załączników).

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie do skrzynki na listy znajdującej się na furtce przedszkola lub do skrzynki podawczej zlokalizowanej w przedsionku przedszkola.

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami 01 czerwca – 08 czerwca 2020 r. do godz.15:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15 czerwca 2020 r. godz. 10:00
Potwierdzenie przez rodziców /opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie) 15 czerwca – 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 23 czerwca 2020 r. godz. 10:00

KRYTERIA REKRUTACJI:

KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie)  pracuje w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 15 pkt a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; 
b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;                                   

 Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.
kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, do którego uczęszczał przed stanem epidemiologicznym 10 pkt – informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku
kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą w branżach innych niż wymienione  w kryterium  nr 2 5 pkt a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; 
b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;                                   

 Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.
kandydat
lub co najmniej jeden
z rodziców kandydata jest osobą niepełnosprawną
2 pkt orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172 z późn.zm.) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

INFORMACJE DODATKOWE:

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2020 r. przedszkola pracują według ustalonego Zarządzeniem nr 0050/417/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2019 r. harmonogramu. HARMONOGRAM

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dokumenty: WNIOSEK; OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

INFORMACJA Z DNIA 01.06.2020 R.

Szanowni Państwo

W związku z licznymi interwencjami rodziców dotyczącymi kryterium nr 1 w rekrutacji na dyżur wakacyjny do przedszkoli – po uzgodnieniu z Wiceprezydentem Miasta kryterium nr 1 zostaje usunięte.

Jeżeli rodzic złożył już wniosek na poprzednim wzorze – wniosek zostaje przyjęty, jednak punkty za kryterium nr 1 nie będą uwzględniane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *